Σακόφιλτρα

Εφαρμογές
- Κλιματιστικές μονάδες
- Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων
- Πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα

Κατασκευή
- Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση
- Κατασκευάζονται σε προφίλ 20mm και 24mm