Πρόφιλτρα επίπεδα

Εφαρμογές
- Κλιματιστικές μονάδες
- Στόμια επιστροφής αέρα και φαν κόιλς
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων

Κατασκευή
- Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm
- Πλέγμα συγκράτησης του φιλτροϋλικού και στις 2 πλευρές
- Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις
- Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ