Πρόφιλτρα Z-Line

Εφαρμογές
- Κλιματιστικές μονάδες
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων
- Πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα

Κατασκευή
- Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm
- Πλέγμα συγκράτησης του φιλτροϋλικού και τις 2 πλευρές
- Κυματοειδής μορφή για μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια
- Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση
- Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ