Απόλυτα Φίλτρα HEPA Τύπου Hood

Εφαρμογές
- Κλιματιστικές μονάδες καθαρών χώρων
- Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα

Κατασκευή
- Κατασκευάζεται με πλαίσιο αλουμινίου